The James Parks Morton Interfaith Award

Description

Interfaith Center of New York

New York, New York